gdpr

Ochrana osobních údajů
I. Vymezení základních pojmů

V rámci tohoto právního vztahu bude poskytovatel /AACHA-ACHATINAWEB.CZ/ správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace poskytování obsahu a služeb komunitního webu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
Pojmy „správce dat“, „zpracovatel dat“, „osobní údaje“, „zpracování“, „odpovídající technická a organizační opatření“ použitá v dokumentu jsou míněna v kontextu GDPR.

II. Jaké osobní údaje jsou poskytovatelem spravovány

Pro poskytování plné funkčnosti webu a jeho podporu jsou potřeba následující údaje:
e-mail
IP adresy zařízení z nichž proběhlo přihlášení na web
Za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace, analýz a sběru anonymních dat používá Poskytovatel soubory cookie. Používáním portálu Achatinaweb.cz souhlasí Nabyvatel s použitím této technologie.

III. Co se s daty děje

Údaje uvedené v bodě II. jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro poskytování funkcí webu. Pro založení nového účtu je nezbytné s poskytnutím těchto údajů souhlasit.
Údaje mohou být využity k marketingovým účelům, tj. k šíření obchodních sdělení o vlastních produktech Poskytovatele. Osobní údaje poskytuje Nabyvatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu možnosti užívání webu a lze jej kdykoliv odvolat.
Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Nabyvatele. Tento souhlas může Nabyvatel dát například zaškrtnutím formulářového prvku v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem
Na základě článku 22 GDPR nedochází ze strany Poskytovatele k automatickému individuálnímu rozhodování

IV. Práva uživatele

Nabyvatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem účelům uvedeným výše, na jejich opravu a právo na jejich likvidaci.
Požádá-li Nabyvatel o informace o rozsahu nebo způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci neprodleně předat, nejpozději pak do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
V případě opakované neopodstatněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat Nabyvateli přiměřený poplatek za administrativní náklady na vyhovění žádosti.

V. Smazání dat

Když Nabyvatel zruší svůj účet je Poskytovatel povinen vymazat data účtu Uživatele, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
Data uživatelského účtu se mažou po potvrzení které je zasláno na e-mail vedený v účtu Uživatele.
Do devadesáti dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele i ze záloh.
Záznamy o činnosti na webu (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.
Pokud Uživatel dobrovolně odpoví na anketu Poskytovatele zůstanou takové odpovědi uchovány i po smazání účtu.